E-R 10-17.30
   L 10 -14
* suvel laupäeviti suletud
raamatukogu kasutamise eeskiri

 

 

 

 

MÄÄRUS

 

Käina                                                                                                             28.mai 2008 nr 43

 

 

Käina Raamatukogu kasutamise

eeskiri

 

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel

 

§ 1. Määruse reguleerimisala


Käesolev määrus sätestab Käina Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korralduse, lugejate õigused, kohustused ja vastutuse.

Raamatukogu teeninduspiirkond on Käina vald.


§ 2. Raamatukogu teenused


(1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute (raamatud, ajakirjad, ajalehed, auvised, elektroonilised teavikud) kohapeal kasutamine ja kojulaenutamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.


(2) Raamatukogu eriteenused (valguskoopiad, printeri väljatrükid jne) on tasulised.

Tasuliste teenuste loetelu ja nende hinnakirja kinnitab Käina Vallavalitsus. Koopiate

valmistamist raamatukogus reguleerib “Autoriõiguse seadus”.

 

(3) Raamatukogus on sülearvuti kasutamise võimalus.

 

(4) Avaliku interneti kasutamine raamatukogus on tasuta. Interneti kasutamist reguleerib Käina Raamatukogu „Avaliku internetipunkti sisekorraeeskiri“. 

 


§ 3. Lugejaks registreerimine


(1) Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri. 


(2) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.


(3) Lugejaks registreerimisel kantakse raamatukogu andmebaasi järgmised lugeja andmed:

1)    nimi;

2)    isikukood;

3)    elukoht (postiaadress);

4)    telefoninumber 

5)    elektronposti aadress;

6)    lugejarühm.

(4) Eelkooliealised lapsed registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja nõusolekul.

(5) Lugejaks registreerinule väljastatakse lugejapilet. Lugejapilet on tasuline. Lugejapileti hinna kehtestab vallavalitsus.

 

(6) Raamatukogus teenindatakse lugejapileti esitamisel.

 

(7) Lugejapilet on nimeline ja seda on keelatud anda kasutamiseks teisele lugejale.

 

(8) Kaotatud või lugeja süül kasutamiskõlbmatuks muudetud lugejapilet asendatakse uuega. Uus lugejapilet on tasuline.


(9) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine ja isikuandmete kontroll, vajadusel tehakse parandused andmebaasis.

 


§ 4. Teavikute laenutamine, kasutamine ja tagatised


(1) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 30 kalendripäevaks.

Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikutele on raamatukogul õigus seada piiranguid.


(2) Lugeja kasutuses võib teaduskirjandusest olla korraga kuni seitse teavikut. Ilukirjanduse osas piiranguid ei ole.


(3) Lugemissaalis olevaid ajakirjade ja ajalehtede viimaseid numbreid koju ei laenutata.


(4) 14 kalendripäevaks laenutatakse koju:

1)    ajakirju;

2)    ajalehti;

 

(3) Elektroonilisi teavikuid ja auviseid (helisalvestised, videod), mille laenutamine toimub vastavalt “Autoriõiguse seadusele”.

 

(5) Lugejal on võimalus kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega pikendada (kohapeal või telefoni teel)  maksimaalselt kolm korda, kui nende teavikute laenutamiseks ei ole teised lugejad soovi  avaldanud.


(6) Lugejat, kes ei ole teaviku tagastamistähtaega pikendanud ega tagastanud teavikuid seitsme kalendrikuu jooksul, loetakse pikaajaliseks võlglaseks.


(7) Pikaajalistele võlglastele ei laenutata jooksval ja eelmisel aastal ilmunud ning enimnõutud teavikuid.


(8) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

 
(9) Raamatukogus on võimalik tutvuda Eesti Vabariigi seadustega, Käina Vallavolikogu ja Käina Vallavalitsuse õigusaktidega.

 
(10) Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:

1) lugeja rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Hiiu maakond;

2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

 

 

§ 5. Lugeja õigused

 
(1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).


(2) Lugejal on õigus kasutada arvutit “Avaliku teabe seaduse” alusel üldkasutatava

andmesidevõrgu (interneti) kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks. Kui interneti kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid kui raamatukogu jõuab hetkel

teenindada, pakub raamatukogu soovijale võimaluse registreerimiseks vabale ajale.


(3) Raamatukogu on kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel.

 
(4) Lugejal on õigus saada raamatukoguhoidjalt teavet ja abi andmebaaside kasutamisel, teemaotsingul, fakti- ja bibliograafiliste andmete leidmisel ja täpsustamisel.


(5) Lugeja soovil registreeritakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda. Kui lugeja kokkulepitud ajaks teavikule järele ei tule, laenutatakse see

järgmisele soovijale.

 


§ 6. Lugeja kohustused


(1) Teavikute laenutamisel esitab lugeja lugejapileti. Lugejapiletit on keelatud anda teistele isikutele. Lugejapileti   kaotamise  korral peab lugeja teavitama raamatukogu.


(2) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ja esitama  uued andmed.


(3) Lugeja peab raamatukogust laenutatud raamatut või muud teavikut hoolikalt hoidma. Rikutud teavikust tuleb teavitada raamatukoguhoidjat.

Video- ja helikassetid peavad olema algusesse keritud.


(4) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikut teisele lugejale.

 

(5) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtajaks.


(6) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu.


(7) Raamatukogu külastaja ei tohi häirida oma käitumisega teisi lugejaid ega kahjustada

raamatukogu vara.


(8) Lugeja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesoleva eeskirja

täitmisest või ühiskonnas aktsepteeritud hea käitumise normidest.

 

(9) Pretensioonid ja ettepanekud raamatukoguteenuste korraldamisel lahendab raamatukogu juhataja.

§ 7. Lugeja vastutus

 
(1) Tähtajaks tagastamata teavikute puhul on raamatukogul õigus nõuda lugejalt viivist 50 senti iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

(2) Lugejalt, kellel ei olnud võimalik teavikuid tähtajaks tagastada ega pikendada tagastamistähtaega, ei võeta viivist kui tal on selleks mõjuv põhjus.


(3) Kord aastas, raamatukogu päevadel (20. – 30. oktoober), tagastatud teavikute eest viivist ei võeta.

 

(4) Teaviku rikkumise ja tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama samaga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses väärtuses. Laste poolt tekitatud kahjud

hüvitab lapsevanem. Hinna määrab raamatukogu juhataja.


(5) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 4 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summade tasumiseks teeb Käina Vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.


(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Käina Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks

“Täitemenetluse seadustikus” sätestatud korras.


(7) Raamatukogul on õigus avalikustada nende lugejate nimed, kellel on raamatukogu ees võlgnevusi.

 

§ 8. Rakendussätted

 

(1) Käina Vallavolikogu 15.veebruari 2005 määrus nr 36 „Raamatukogu kasutamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

 

(2) Määrus jõustub 1.juunil 2008.

 

 

 

 

Omar Jõpiselg

Volikogu esimees